STAFF & CAST

STAFF

Original Story:
Shirow Masamune
Based on the Original Manga "Ghost in the Shell" by Kodansha

Screenplay:
Dai Sato, Yoshiki Sakurai, Midori Goto

Plan:
Production I.G

Game Producer / Chief Director:
Junichi Fujisaku

Character Design:
Makoto Shimomura

Mechanical Design:
Kenji Teraoka, Shinobu Tsuneki

Mechanical Model Data:
Makoto Endo

Motion Adviser:
Toshio Kawaguchi

Production Studios:
Production I.G, Cavia Inc.

Produced by:
Sony Computer Entertainment, Bandai, Production I.G, NTV

Released by:
Sony Computer Entertainment


CAST

Motoko Kusanagi:
Atsuko Tanaka

Batou:
Akio Otsuka

Togusa:
Koichi Yamadera

Daisuke Aramaki:
Osamu Saka

Ishikawa:
Yutaka Nakano

Saito:
Toru Okawa

Paz:
Takashi Onozuka

Boma:
Taro Yamaguchi

Tachikoma:
Sakiko TamagawaHOME TOP
Illustration