0

STAFF & CAST

STAFF

Original Concept:
Production I.G and NTV

Director:
Mizuho Nishikubo

Plot Supervisor:
Yoshiki Sakurai

Original Character Concept:
Sho-U Tajima

Character Design / Animation Director:
Kazuchika Kise

Art Directors:
Shichiro Kobayashi (episodes 1-13)
Takashi Nakamura (episodes 14-26)

Color Designator:
Kumiko Yusa

Sound Director:
Kazuhiro Wakabayashi

Editing:
Taeko Hamauzu

Music:
Hideki Taniuchi (episodes 1-13)
Kenji Kawai (episodes 14-26)

Animation Production:
Production I.G

Produced by:
NTV, VAP, Production I.G

CAST

Hikaru:
Fumie Mizusawa

Tsuna:
Kenta Miyake

Sadamitsu:
Oki Sugiyama

Urabe:
Kumi Sakuma

Kintaro:
Wasabi Mizuta


HOME TOP
Illustration