STAFF & CAST

STAFF

Based on the Manga by:
Shirow Masamune

Executive Producers:
Tetsuji Yamamoto
Jiro Hasegawa

Supervisors:
Tomokazu Kirita (SCEIJ)
Yasuhide Kobayashi (SCEIJ)
Shin Unozawa (Bandai)
Mitsuhisa Ishikawa (Production I.G)

Screenplay:
Shotaro Suga, Ryo Higaki

Character Design:
Makoto Shimomura

Mechanical Design:
Kenji Teraoka, Shinobu Tsuneki

Producers:
Hideo Fujii, Junichi Fujisaku

Produced by:
Sony Computer Entertainment, Bandai Visual, Production I.G

Released by:
Sony Computer Entertainment

JAPANESE CAST

Motoko Kusanagi:
Atsuko Tanaka

Batou:
Akio Otsuka

Togusa:
Koichi Yamadera

Daisuke Aramaki:
Osamu Saka

Ishikawa:
Yutaka Nakano

Saito:
Toru Okawa

Tachikoma:
Sakiko TamagawaHOME TOP
Illustration