STAFF & CAST

STAFF

Based on the Manga by:
Shirow Masamune

Executive Producers:
Mitsuhisa Ishikawa and Shigeru Watanabe

Director / Chief Writer:
Kenji Kamiyama

Screenplay:
Shotaro Suga, Junichi Fujisaku, Dai Sato, Yoshiki Sakurai

Sequence Director:
Toshiyuki Kono

Layout:
Hisaki Furukawa

Chief Animation Director:
Takayuki Goto

Animation Directors:
Kyoji Asano, Ryota Niino, Satoru Nakamura, Toshiharu Murata, Kenichi Yamaguchi, Shigeyuki Suga

Character Design:
Makoto Shimomura

Mechanical Design:
Kenji Teraoka and Shinobu Tsuneki

Art Director:
Yusuke Takeda

Background Artist:
Hiroshi Kato

Color Coordinator:
Yumiko Katayama

Special Effects:
Masahiro Murakami

Director of Photography:
Koji Tanaka

3D Director:
Makoto Endo

Editing:
Junichi Uematsu

Music:
Yoko Kanno

Sound Director:
Kazuhiro Wakabayashi

Animation Production:
Production I.G

Production Adviser:
Shirow Masamune

Produced by:
Production I.G, Bandai Visual, Bandai Entertainment, Dentsu, Nippon Television Network, Victor Entertainment, Tokuma Shoten, Manga Entertainment

CAST

Motoko Kusanagi:
Atsuko Tanaka

Batou:
Akio Otsuka

Togusa:
Koichi Yamadera

Daisuke Aramaki:
Osamu Saka

Ishikawa:
Yutaka Nakano

Saito:
Toru Okawa

Paz:
Takashi Onozuka

Boma:
Taro Yamaguchi

Tachikoma:
Sakiko TamagawaHOME TOP
Illustration